Sadhana Mandir

Sadhana Mandir Ashram

0135 2xxxx

Ram Nagar, Rishikesh, Uttarakhand 2...

Haridwar Road

ASHRAM

Sadhana Mandir Ashram Founded in 1966 on the banks of the Ganges in Rishikesh, India, Sadhana Mandir Trust was established by Swami Rama as an international retreat… Read more…